12.10.10

Η Ελληνικη Γραμμη


Βάσις της Ελληνικής Αισθητικής είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ. Κάθε Γη πλάττει τον άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωσιν Εαυτής. Θέλει τον άνθρωπόν της, όπως το φυτόν της και το ζώον της, εκδηλωτήν της. Κάθε Γης άνθρωπος είναι μόνον το όργανον της εκδηλώσεως Αυτής.

Ημείς, από της προϊστορικής ημών εμφανίσεως, αυτήν εξωτερικεύομεν δι' όλων ημών των κινήσεων, αυτήν απεικονίζομεν δι ' όλων ημών των εκδηλώσεων, είτε συναισθητών, είτε αδυναισθήτων.

Πρώτη λοιπόν κίνησις, προς ζήτησιν της Ελληνικής Αισθητικής, είναι η κίνησις προς την Γην. Και πρώτον βήμα προς αίσθησιν, νόησιν της Γης, εκ της οποίας θα απορρεύση σαφής η Αισθητική, είναι ο ενατενισμός Αυτής, χιλιάδας χιλιάδων ωρών.


Μελετώντες την Γην και ψυχολογούντες εαυτούς, βλέπομεν ότι πάσα εν Αυτή υπάρχουσα ωραιότης και ευγένεια ενυπάρχει και εν ημίν. Ομοίως πλασμένοι, ομοούσιοι, παρομοίας έχομεν και όλας τας εκδηλώσεις.

Την Ελληνικήν μας Φύσιν έχοντες οδηγόν, ως θεότητα λατρεύοντες Αυτήν, πιστεύοντες εις Αυτήν και εις την φύσιν ημών, τηρούντες την μίαν και την άλλην, ανεμποδίστως δε και υπερηφάνως εκφράζοντες τον έσω και έξω κόσμον ημών, εκφράζομεν και ζωγραφίζομεν εις την Ανθρωπότητα την τελείαν Ωραιότητα και Ευγένειαν του είδους ημών.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΡΑ
Εθνικίστριες και Υπερήφανες!
Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύθερη Ευρώπη.

  © Blogger templates 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP